Novus - Sport Igaühele!

2019. aasta septembril anti meie projektile Euroopa Liidu kaasrahastus novuse arendamise elluviimiseks.

EESMÄRGID

Projekti peamised eesmärgid on:

  • Arendada ja tugevdada võrku osalevate organisatsioonide vahel eesmärgiga populariseerida novuse mängu kui elukutselist sporti ja rahvaspordi ala, samuti kui massisporti ja harrastussporti rahvusvaheliste ürituste ja koolituste abil ning teabe, dokumentatsiooni, kogemuste ja hea praktika näidete jagamise abil;
  • Populariseerida ja arendada novuse mängu kui kaasavat spordiala / mängu ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele (erivajadustega, majanduslike piirangutega, kultuurierinevustega jne);
  • Välja töötada ja viia ellu ideid, meetodeid ja suuniseid koolitusmooduliteks, ürituste (näiteks turniiride) korraldamiseks ja edasiseks levitamiseks võimalikult paljudes keeltes;
  • Välja töötada treenerite ja kohtunike koolitusplaani/sessioonid ja viia need ellu eesmärgiga tugevdada novuse spordi professionaalset arengut;
  • Levitada ja kasutada teavet ja teadmisi innovatiivsete ja kasumlike meetodite ning platvormide abil.

ORGANISATSIOONID

Kaasatud organisatsioonid on sellistest Euroopa Liidu riikidest nagu Poola ja Saksamaa, kus novus on arenenud alles viimase paari aasta jooksul ning nad on teadlikud väljakutsetest, mis on seotud uute ja vähetuntud spordialade arenguga. Partnerorganisatsioonid Lätist ja Eestist on kaasatud kui kõige kogenumad partnerid, kellel on novuse mängu väga vana ajalugu ja kellel on koolituse metodoloogia, suuniste, juhendite, samuti turniiride korraldamise kogemus. See kaasatud organisatsioonide kooslus annab meile võimaluse saada erinev arvamus ideedest ja eesmärkidest, mida tuleb ellu viia.

  • Novuss Sport ohne Barrieren e.V., Saksamaa
  • Latvijas Novusa federācija, Läti
  • Peningi Koroonamaenguklubi, Eesti
  • Stowarzyszenie Polska, Poola

Projekti jooksul on planeeritud kaasata aina rohkem organisatsioone, kes on huvitatud aktiivselt osalema projekti eesmärkide elluviimisel ja populariseerima novust.

TULEVIKUPLAANID

Paljudes Euroopa Liidu riikides on novus jätkuvalt vähe tuntud spordiala. Hetkel puudub rahvusvaheline platvorm, kust saada lisateavet novuse spordiala ja olemasolevate organisatsioonide kohta. See on unikaalne võimalus esitleda käesolevat projekti ja novuse sporti teistele Euroopa Liidu spordiorganisatsioonidele, et arendada edaspidiseid partnerlussuhteid.

Seetõttu on kavas levitada tulemusi Erasmus+ projektitulemuste platvormi kaudu, luua uus koduleht (näiteks www.novuss-sport.org) ja mobiilne rakendus, mida haldavad kaasatud organisatsioonid pärast selle projekti lõppemist. Projekti koduleht on kavandatud platvormina nii projekti raames kui ka väljaspool projekti, et soodustada teabevahetust pikas perspektiivis.

Võimalikult suure sihtrühmani jõudmiseks tõlgitakse tähtsamad materjalid ja projekti tulemused võimalikult paljudesse keeltesse. On kavandatud ka ideede vahetus programmi Erasmus+ teiste projektidega.

Erasmus+ projektitulemuste platvormil on palju innustavaid spordiprojekte kogu Euroopa Liidult! Vaata neid siit: